V rámci výzvy č. 312000 – Operačný program Ľudské zdroje, podporenej z Európskeho sociálneho fondu, bol schválený náš projekt „Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v Špeciálnej základnej škole, Zvolen“. Cieľom projektu je znížiť a zabrániť predčasnému ukončeniu školskej dochádzky žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí navštevujú ŠZŠ vo Zvolene. Vďaka nemu bol vytvorený mimoškolský vzdelávací program „Človek a príroda“, v rámci ktorého sa podporuje prístup ku kvalitnému základnému vzdelávaniu pre túto špecifickú cieľovú skupinu a to prostredníctvom neformálnych foriem vzdelávania. Ich účelom je začlenenie do nadstavbového vzdelávania a ďalšej odbornej prípravy.

Projekt u nás realizujú Ing. Gabriela Jochimová, PhD.,(Quo Vadis, o.z.), ktorá vytvára spomínaný vzdelávací mimoškolský program s využitím neformálnych metód vzdelávania a tiež Nela Lenďáková ,(Quo Vadis, o.z.), ktorá zodpovedá za jednotlivé výstupy projektu s uplatnením princípov rovesníckeho vzdelávania.

Projekt vypracovala Mgr. Miroslava Lenďáková.

Tento projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu (ESF) sumou vo výške 152 382,10 €.

Zhodnotenie činnosti realizácie projektu

V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci október zamerali na nasledovnú tému :

Jeseň v lese a na poli

I. týždeň (5.10.-9.10.)

Vychádzka do parku so zameraním na poznávanie listnatých stromov

Obsah: mapovanie listnatých drevín, zisťovanie ich druhového zloženia, obkresľovanie kôry na zisťovanie textúry jednotlivých druhov listnatých drevín, zber listov na listový herbár, zber gaštanov na výrobu panáčikov

Cieľ: spoznávanie listnatých stromov rastúcich v parku (lipa, hrab, javor, dub, buk, breza)

Výstup: jesenná výstava plodov jesene, jesenné ikebany výstava bola spojená aj s ochutnávkou jesenného ovocia a zeleniny, deti si jesennú výstavu sami naaranžovali s použitím jesenného prírodného materiálu-listy, žalude, gaštany, šípky, orechy a zhotovili aj ikebany z konárikov listnatých stromov a krov

Stravovací režim, potravinová pyramída

Obsah: ukážka potravinovej pyramídy, poukázanie na poruchy stravovania – bulímia, anorexia, obezita

Cieľ: spoznať dôsledky nevhodného stravovania a jeho vplyv na zdravie

Výstup: zhotovenie plagátu stravovacieho režimu s roztriedením zdravých a nezdravých potravín

II. týždeň (12.10-16.10.)

Listový herbár

Obsah: spoznávanie listnatých stromov formou zhotovenia listového herbáru

Cieľ: poznať listnaté stromy: javor, buk, dub, hrab, lipa, breza

Výstup: zhotovenie listového herbáru od 3. roč. po 8.roč. s prihliadnutím na vek detí, mladšie deti mali menší počet listnatých stromov aj iné prevedenie herbáru ako staršie

Zdravá výživa, Svetový deň výživy 16.10.

Obsah: spoznávanie zdravých a nezdravých potravín

Cieľ: poukázať na zdravé potraviny a ich časté zaraďovanie do jedálnička

Výstup: deti si na papierový tanierik lepili miniatúrne obrázky zdravých a nezdravých potravín, ktoré si predtým sami vyfarbili a tanierik rozdelili na zdravú a nezdravú polovicu, poukázanie na Svetový deň výživy- bola plánovaná ochutnávka ovocných a zeleninových šalátov)

III. týždeň (19.10. – 23.10.)

Listová kreativita

Obsah: spoznávanie listnatých stromov (breza, lipa, vŕba, javor) formou tvorivosti detí

Cieľ: utvrdenie naučených listnatých stromov prostredníctvom listovej kreativity

Výstup: deti z nazbieraných a vylisovaných listov lepením vytvárali obrázky ježka, slniečka…., vytvorili s použitím listov a roliek svoj strom, svoj list, ktorý si vystrihli z papiera a nalepili naň listy stromu, ktorý sa im najviac páčil)

IV. týždeň (26.10-30.10.)

Kreativita z plodov

Obsah: spoznávanie plodov jesene formou kreativity

Cieľ: spoznanie plodov jesene u pestovaných aj voľne rastúcich listnatých stromov, poznanie suchých plodov poľnohospodárskych plodín (hrach, šošovica, fazuľa)

Výstup: vytváranie figúrok z nazbieraných gaštanov – vtáčik, ježko, slimák…, zhotovenie sypaných obrázkov (kvety, hríby) s použitím poľných plodín- šošovice, hrachu, fazule, modelovanie jesenného ovocia, vymaľovanie misy jesenného ovocia, vytvorenie obrázkov jesenného ovocia – hrušky, jablka, slivky, hrozna lepením guličiek z krepového papiera, zhotovenie tekvičiaka a ježkov zo zemiakov)