V rámci výzvy č. 312000 – Operačný program Ľudské zdroje, podporenej z Európskeho sociálneho fondu, bol schválený náš projekt „Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v Špeciálnej základnej škole, Zvolen“. Cieľom projektu je znížiť a zabrániť predčasnému ukončeniu školskej dochádzky žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí navštevujú ŠZŠ vo Zvolene. Vďaka nemu bol vytvorený mimoškolský vzdelávací program „Človek a príroda“, v rámci ktorého sa podporuje prístup ku kvalitnému základnému vzdelávaniu pre túto špecifickú cieľovú skupinu a to prostredníctvom neformálnych foriem vzdelávania. Ich účelom je začlenenie do nadstavbového vzdelávania a ďalšej odbornej prípravy.

Projekt u nás realizujú Ing. Gabriela Jochimová, PhD.,(Quo Vadis, o.z.), ktorá vytvára spomínaný vzdelávací mimoškolský program s využitím neformálnych metód vzdelávania a tiež Nela Lenďáková ,(Quo Vadis, o.z.), ktorá zodpovedá za jednotlivé výstupy projektu s uplatnením princípov rovesníckeho vzdelávania.

Projekt vypracovala Mgr. Miroslava Lenďáková.

Tento projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu (ESF) sumou vo výške 152 382,10 €.

Reporty z jednotlivých mesiacov a aktivít

Jún 2023

Máj 2023

Apríl 2023

Marec 2023

September 2022

Október 2022

November 2022

Marec 2022

Deň zeme

Marec 2022

Apríl 2022

Máj 2022

Jún 2022

Február 2022

Január 2022

Naturálne trhy

Október 2021

November 2021

December 2021

Január 2023

Február 2023

Deň Zeme