V rámci výzvy č. 312000 – Operačný program Ľudské zdroje, podporenej z Európskeho sociálneho fondu, bol schválený náš projekt „Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v Špeciálnej základnej škole, Zvolen“. Cieľom projektu je znížiť a zabrániť predčasnému ukončeniu školskej dochádzky žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí navštevujú ŠZŠ vo Zvolene. Vďaka nemu bol vytvorený mimoškolský vzdelávací program „Človek a príroda“, v rámci ktorého sa podporuje prístup ku kvalitnému základnému vzdelávaniu pre túto špecifickú cieľovú skupinu a to prostredníctvom neformálnych foriem vzdelávania. Ich účelom je začlenenie do nadstavbového vzdelávania a ďalšej odbornej prípravy.

Projekt u nás realizujú Ing. Gabriela Jochimová, PhD.,(Quo Vadis, o.z.), ktorá vytvára spomínaný vzdelávací mimoškolský program s využitím neformálnych metód vzdelávania a tiež Nela Lenďáková ,(Quo Vadis, o.z.), ktorá zodpovedá za jednotlivé výstupy projektu s uplatnením princípov rovesníckeho vzdelávania.

Projekt vypracovala Mgr. Miroslava Lenďáková.

Tento projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu (ESF) sumou vo výške 152 382,10 €.