V roku 2015 (máj-november) prebehla na našej škole rekonštrukcia dielne pre prácu v domácnosti – školskej kuchynky. Modernizácia bola zrealizovaná vďaka projektu MŠ SR: „Zvyšovanie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znavýhodnením v ŠZŠ“. Zmodernizovaná dielňa pre prácu v domácnosti umožňuje žiakom získať potrebné zručnosti, ktoré zvyšujú ich šance zamestnať sa v reštauračných zariadeniach. Plnohodnotne a na vysokej úrovni umožňuje napĺňať aj ciele dané tematickými výchovno-vzdelávacími plánmi v predmete pracovné vyučovanie. Rovnako sa využíva aj pri uplatňovaní medzipredmetových vzťahov.