Učíme sa bez bariér – Learning without barriers

Trvanie projektu – od 1.10.2020 do 30.9.2022

Začiatkom roku 2020 sa naša škola zapojila do programu ERASMUS +, Programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, v ktorom v oblasti školského vzdelávania mala snahu získať grant v kľúčovej akcii KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, konk. v akcii KA101 – Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania.

Boli sme úspešní a získali sme vďaka projektu grant vo výške 11 320 eur.

Cieľom nášho projektu „Učíme sa bez bariér“ bolo získať prostredníctvom mobilít učiteľov a absolvovania kurzov u
zahraničných partnerov inšpirácie pre prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením (mentálnym postihnutím). Zastaviť
pokles praktických zručností žiakov, ktorý vznikol nárastom využívania informačno-komunikačných technológií a zvýšiť
vnútornú motiváciu a záujem žiakov o výchovné predmety. Projektu sa zúčastnilo 8 pedagógov, 4 učitelia na hospitáciach
v hostiteľskej organizácii a 4 učitelia na kurzoch. Výsledkom plánovaných činností bude diseminácia získaných zručností
a skúsenosti medzi učiteľmi v našej škole, rodičov, pracovníkov CŠPP a pre laickú i odbornú verejnosť. Pracujeme na
implementovaní aktivít a činností do vzdelávacieho programu, ktoré vedú k vyšším pracovným zručnostiam a
zároveň možnosti na začlenenie sa našich žiakov do plnohodnotného života v spoločnosti a uplatnenia na trhu práce.
Chceme aj naďalej využívať príležitosti spolupráce a učiť sa od našich európskych partnerov. Priniesť našej škole – učiteľom a tiež
žiakom nové možnosti osobnostného rastu a napĺňať aj touto cestou našu víziu školy a jej poslanie.

Viac o absolvovaných kurzoch a návštevách spolu s fotodokumentáciou si môžete pozrieť v jednotlivých mobilitách.