Milovať to, čo je krásne, nie je ťažko.
Ale priznať sa k jedincom,
ktorým osud vtisol znak menejcennosti,
si vyžaduje ľudí celých, obetavých,
ľudí vysokej kultúry srdca .

                                                   Viliam Gaňa

     Naša škola vznikla v roku 1948. Prvé zmienky o škole uvádzané v kronikách hovoria, že 17. marca 1948 päťčlenná odborná komisia Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave vyšetrila 25 žiakov a 13 žiakov z nich začlenila do pomocnej triedy pri  I. národnej škole chlapčenskej vo Zvolene. Prvou ustanovenou učiteľkou v pomocnej triede bola p. Etela Vikisály s defektologickou kvalifikáciou. Prípisom zvolenského školského inšpektorátu bol zmenený názov pomocnej triedy na osobitnú a tak pri I. národnej škole vo Zvolene vznikla potom v roku 1949 osobitná škola s jednou triedou. Počas školského roka sa pripravovalo zriadenie ďalšej triedy, do ktorej vybrali 15 žiakov. V školskom roku 1949/1950 boli  teda zriadené 2 triedy s počtom žiakov 28. Škola bola umiestnená v súkromnom rodinnom dome a za riaditeľku bola menovaná odborná učiteľka Anna Rovenská. Ďalšia trieda pribudla až v školskom roku 1960/1961.

     Od školského roka 1965/1966 sa riaditeľkou školy stala p. Klára Šarkanová a po jej zvolení začala škola napredovať.

V školskom roku 1978/1979 sa zmenili priestorové podmienky školy, k 1. septembru 1978 sa škola s piatimi triedami presťahovala na Sokolskú ulicu. Súčasťou školy boli aj elokované triedy na VII. a VIII. ZŠ vo Zvolene, čo nebolo veľmi vyhovujúce riešenie a preto k 1. septembru 1983 bola vytvorená plnoorganizovaná osobitná škola s 10 triedami, z toho 2 boli elokované vo Zvolenskej Slatine.

Riaditeľkou školy bola až do roku 1991 p. Klára Šarkanová a zástupkyňou školy p. Janka Nedeliaková. V čase ich riadiacej práce na základe dobrých výchovno-vzdelávacích výsledkov bola zvolenská OŠ vybratá až do r. 1984 za experimentálnu školu (na základe dohody medzi Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave a odborom škostva ONV vo Zvolene). Úlohou OŠ bolo overovať zaradenie žiakov podľa osnov A a B variantu, zhodnotiť pedagogické, špeciálnopedagogické a psychologické aspekty obsahu, metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach OŠ. Osobitná škola vo Zvolene získala svoje výrazné postavenie v sieti škôl a mala veľmi dobré meno medzi špeciálnymi školami.

Školský rok 1991/1992 otvorila novozvolená pani riaditeľka PhDr. Anna Kulichová. Do funkcie zástupkyne riaditeľa školy uviedla p. Mgr. Dašu Slamkovú. V tomto školskom roku mala škola 11 tried a 120 žiakov. Škola pokračovala v nastúpenom trende a snažila sa naďalej udržať svoje dobré meno.

     Školský rok 1992/1993 sa začal dôvodom na radosť, pretože 7 tried I. stupňa školy bolo umiestených v novej budove /terajšia budova ŠZŠ/ a tým vznikli kvalitatívnejšie lepšie podmienky pre prácu pedagógov aj žiakov. Dňa 1. októbra 1993 sa riaditeľkou školy stala Mgr. Anna Kútna, ktorej slová stoja za zmienku: „Prevzala som školu s dobrým menom, tradíciami a predovšetkým s kolektívom skvelých ľudí, vynikajúcich odborníkov, ľudí s veľkým srdcom a zmyslom pre človečenstvo.“

     Začalo  sa  s rozširovaním servisu  špeciálno-pedagogických služieb. V školskom roku 1994/1995 bola zriadená trieda pomocnej školy a začalo sa so vzdelávaním ťažšie mentálne postihnutých detí.
Od školského roku 1995/1996 sa začína  výborná spolupráca s DSS – SYMBIA vo Zvolene, kde bola s týmto dátumom zriadená druhá trieda pomocnej školy.

1. januára 1995 bola pri škole zriadená Špeciálnopedagogická poradňa, ktorá poskytovala svoje služby celému bývalému okresu Zvolen až 31. 12. 1998.

1. januára 1999 sa naša škola stala školou s právnou subjektivitou.

Rok 2000 nebol iba rokom jubilejným ale priniesol aj zmenu názvu školy na ŠPECIÁLNU ZÁKLADNÚ ŠKOLU.

V rozširovaní foriem vzdelávania sa pokračovalo aj naďalej:
– od šk. roku 2000/2001 začala škola vzdelávať žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím /variant C/, od školského roku 2001/2002 je takáto trieda aj v DSS Symbia,
– v septembri r. 2000 bola prvý krát otvorená trieda prípravného ročníka,  prípravný ročník sa odvtedy otvára pravidelne každý rok,
–  v školskom roku 2001/2002 sa začalo so vzdelávaním detí s diagnózou autizmus
– od šk. roku 2004/2005 bola vytvorená vzhľadom k vysokému počtu žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia funkcia sociálneho pedagóga,

– v šk. roku 2005/2006 bola vytvorená trieda s ďalšou špecifikáciou – trieda pre žiakov s viacnásobným postihnutím, ktorých je v súčasnosti už 5,

– od januára 2005 sa služby na škole skvalitnili aj vytvorením miesta školského psychológa,

– od 1. septembra 2009 sa súčasťou školy stalo Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, kde pracovalo 6/7 odborných zamestnancov – vrátane rehabilitačného zamestnanca.

Vzhľadom na počet tried potrebovala škola od školského roku 2001 už 2 zástupkyne riaditeľky školy. Pre 2. stupeň vo funkcii zástupkyne pokračovala Mgr. Dáša Slamková (až do 31. júla 2019) a pre 1. stupeň sa zástupkyňou stála Mgr. Elena Pálková, ktorú v tejto funkcii v r. 2011 vymenila Mgr. Jana Sklienková (v tejto funkcii je až do súčasnosti).

Pani riaditeľka Mgr. Anna Kútna úspešne viedla školu až do 31. júla 2014, t.j. takmer celých 21 rokov. A nebyť jej nároku na odchod na zaslúžený dôchodok, robila by tak naďalej.

Riaditeľom školy na základe výberového konania sa na obdobie rokov 2014 – 2019  stal PaedDr. Adrián Ilečko.

Významným medzníkom v histórii školy bol rok 2015, kedy sa realizoval pre školu veľmi prínosný projekt s názvom  Rekonštrukcia budovy Špeciálnej základnej školy. 13. januára 2016 bola slávnostne otvorená zrekonštruovaná budova školy.

Projekt rekonštrukcie stavby bol financovaný z prostriedkov Regionálneho operačného programu a jeho zhotoviteľom bola na základe výberového konania spoločnosť Randa + s.r.o. Rekonštrukciou školy sme získali novú sedlovú strechu, zateplenie obvodového plášťa budovy, nové liate epoxidové podlahy, zrekonštruovanie sociálnych zariadení i kompletné vymaľovanie vnútorných priestorov. Súčasťou projektu bola aj dodávka nového školského nábytku a učebných pomôcok víťazom výberového konania spoločnosťou Soitron a.s. Zhodnotil sa tak majetok školy, zlepšili sa hygienické i bezpečnostné podmienky, rozšíril sa inventár o nový školský nábytok i učebné pomôcky, čím sa napokon výrazne zvýšila kvalita života školy ako aj podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Od 1. augusta 2019 je vo vedení školy Mgr. Ivan Krivošík, riaditeľ školy.

Mgr. Dášu Slamkovú, ktorej tiež prišiel čas odchodu na dôchodok vystriedala vo funkcii zástupkyne riaditeľa školy pre 2. stupeň Mgr. Erika Ivanová.

O poslaní našej školy, jej víziách, poskytovaných službách, kvalifikovanosti všetkých pedagógov, priestorových podmienkach, materiálno-technickom zabezpečení, projektoch (ukončených, prebiehajúcich, pripravovaných a pod.), jedným slovom povedané, „o živote a dianí u nás“ sa dočítate v našom školskom vzdelávacom programe s názvom UČÍME SA PRE ŽIVOT alebo v iných záložkách tejto webstránky.

K 31.12.2022 naše CŠPP skončilo svoju činnosť pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím – tzv. transformáciou poradenských zariadení. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva sa na základe platnej školskej legislatívy spája od 1.1.2023 s Centrom  pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Zvolen a jeho novým názvom je Centrum poradenstva a prevencie Zvolen (CPP).