„Poznávame Lánice“

Dňa 11. mája sa žiaci II. stupňa zúčastnili ďalšej školskej akcie „Poznávame Lánice“. Jej cieľom bolo spoznať miesto a okolie Lánic prostredníctvom multisenzorického vnímania javov a skutočností a cez prepojenie viacerých predmetov (dopravná výchova, environmentálna výchova, etická výchova, prírodopis, vlastiveda, telesná výchova).

Tento mestský park v sebe uchováva jedny z posledných zachovalých zvyškov pôvodnej krajiny vo Zvolene, preto by sme si mali túto oblasť vážiť a chrániť si ju. Bývalé meandre Hrona tu po sebe zachovali zvyšky mŕtvych ramien a pozoruhodnú faunu a flóru. Prechádzkou cez celé mesto od školy až do parku si žiaci upevňovali vedomosti a zručnosti z dopravnej výchovy. Zaujímavými informáciami o oblasti Lánic si rozšírili svoje poznanie a vedomosti z prírodopisu a vlastivedy.  Mestský park poskytuje aj veľa možností na športové aktivity, ktoré naši žiaci s nadšením využili. Celá akcia úspešne splnila svoj cieľ a žiaci tak mali možnosť spoznať ďalšiu zaujímavú časť Zvolena, kde môžu tráviť svoj voľný čas.

Mgr. Jasová K., Ing. Hedvigyová A.

 

„Kráčajme za prírodou“

Dňa 28. apríla sa žiaci II. stupňa zúčastnili akcie „Kráčajme za prírodou“. Jej cieľom bolo spoznávanie okolia rieky Hron spojené s informačnými a ekologickými aktivitami žiakov pri rieke Hron. Tieto aktivity mali podporiť poznanie, kreativitu detí a rozvíjať ich ekologické cítenie – čistenie brehov rieky Hron. Niektoré zaujímavosti o rieke pretekajúcej naším mestom sme sa dozvedeli už v škole. Ostatné poznatky sme nadobudli priamo na mieste.

Cestou späť do školy bola našou zastávkou Stará radnica vo Zvolene, v ktorej sme absolvovali prehliadku vyšívaných obrazov s názvom „Ihla v každom kúte“. Túto výstavu organizovalo mesto Zvolen v spolupráci s Podpolianskym osvetovým strediskom. Oboznámili sme sa tu s netradičnou technikou znázornenia prírody a krajiny vyšívaním obrazov. Za vzorné správanie žiaci dostali ako sladkú odmenu zmrzlinu.

V nasledujúcich dňoch svoje pocity, dojmy a zážitky z tohto dňa pretvárali na hodinách výtvarnej výchovy do svojich vlastných diel.

Mgr. Jasová, PaedDr. Tereňová, Mgr. Kováč, Ing. Hedvigyová.

 

„Apríl – mesiac lesov“

Aprílové aktivity, ktoré žiakom priblížia ochranu našich lesov, sme začali návštevami lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene, spoločne v spolupráci s CVČ Quo Vadis. Žiaci sa v ňom prostredníctvom výstavy oboznámili s obyvateľmi našich lesov, predovšetkým s danielom škvrnitým.

Mgr. Baránková M.

 

„Na ocenení zamestnancov v školstve“

Dňa 1. apríla sa v kongresovej sále Okresného úradu v Banskej Bystrici konalo slávnostné oceňovanie pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS v B. Bystrici. Táto akcia má už svoju každoročnú tradíciu úzko viazanú ku Dňu učiteľov. Tentokrát si toto ocenenie z rúk JuDr. Paračkovej zaslúžene odniesla naša kolegyňa PaedDr. Natália Tereňová. Srdečne jej gratulujeme k tomuto oceneniu a prajeme jej do ďalších rokov jej práce veľa pracovných síl a úspechov, tvorivého ducha a chuti napredovať a robiť veci s láskou.

vedenie školy

 

„Marec-mesiac knihy“

Naše aktivity s knihami sme zavŕšili návštevou žiakov 1. stupňa v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra v dňoch 29. a 31. 3. Žiaci sa aktívne zapájali do činností, ktoré pre nich pani Halamová v Oddelení literatúry pre deti a mládež pripravila. Hravou formou cez rozprávkové postavičky našim žiakom priblížila vznik knihy, zoznámili sa s množstvom zaujímavých kníh a tiež sa spoločne zabavili. Pani Halamovej sa chceme touto cestou srdečne poďakovať. Dúfame, že návšteva knižnice bude našich žiakov inšpirovať k ďalšej návšteve knižnice a čítaniu kníh.

Mgr. Baránková M.

 

„Čítame radi“

     „Čítame radi.“ Povedali sme si spoločne počas akcie uskutočnenej dňa 23.3. 2022. V tento deň sme sa venovali knihám, ich poznávaniu, čítaniu a hraniu sa s nimi. Žiaci, ktorí si už osvojili techniku čítania, čítali rozprávky svojim mladším kamarátom a motivovali ich k vlastnému čítaniu. Spoločne s pani učiteľkami si všetci navzájom pripravili obrázky, hádanky a dramatické stvárnenia rozprávok či príbehov, ktoré ich najviac zaujali. Na záver akcie zvládli všetci svoje predstavy z čítaného textu odprezentovať pred ostatnými žiakmi.

Sme radi, že i v dnešnej elektronickej dobe, dokážu príbehy z kníh našich žiakov zaujať, potešiť i inšpirovať k vlastnému čítaniu.

Mgr. Baránková M., Mgr. Pavlíková D.

 

Minútové čítanie žiakov II. stupňa

Dňa 23.3. sa u žiakov II. stupňa realizovala súťaž v čítaní s názvom „Minútové čítanie“,  ktorá už má u nás svoju každoročnú tradíciu. Jej podstatou je v časovom rozpätí jednej minúty prečítať čo najviac slov z určeného textu, príbehu, rozprávky,… Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín. Prvú skupinu tvorili žiaci 5.A, 6.A a žiaci B-variant triedy, druhú skupinu zastupovali žiaci 7.A, 8.A a 9.A triedy. 1. skupina čítala rozprávku „Martinko Klingáč“ a 2. skupina článok „Šašov hrad“. Každá skupina mala svojich výborných zástupcov, ktorí sa umiestnili nasledovne:

I. skupina

  1. miesto – Dušana Kandráčová – 111 slov
  2. miesto – Sebastián Berky – 72 slov
  3. miesto – Marek Eremiáš – 69 slov

II. skupina

  1. miesto – Alex Oláh – 99 slov
  2. miesto – Oliver Greško – 90 slov
  3. miesto – Sára Gašparová – 88 slov

Na podobnú akciu sa tešíme opäť o rok.

Mgr. Jasová K.

 

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „S láskou a úctou k našim starkým“

Naši šikovní umelci opätovne ukázali svoje nadanie, lásku k starým rodičom a chuť tvorivo pracovať vo výtvarnej súťaži. Ich snaha a láska, ktorú vložili na výkres bola odmenená a spomedzi mnohých prác práve ich práce získali nielen srdcia ale aj ocenenie poroty a tu máme našich skvelých maliarov:

Dušan Kováč 7.A – 2. miesto
Jakub Babic TVP 3 – 2. miesto
Sofia Nigríniová TVP 3 – 3. miesto
Daniel Greguš TVP 3 – cena poroty
Gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov.
Mgr. Krajčiová M.

Na návšteve v Krajskej knižnici

V dňoch  1.3. a 3.3. 2022 sa žiaci  II. stupňa našej školy zúčastnili Exkurzie do Krajskej knižnice vo Zvolene. Táto akcia je každoročne organizovaná pri príležitosti „Marec mesiac knihy“.

Lektorka v Krajskej knižnici nám pripravila zaujímavú besedu a prezentáciu o knihách, o vývoji kníh a vzniku tlačiarne, čím splnila  cieľ informačného a dokumentového zabezpečenia edukačného procesu na našej škole a podporila rozvíjanie čitateľskej kultúry a informačných kompetencií žiakov.

V závere by sme chceli oceniť a pochváliť našich žiakov obidvoch skupín, ktorí vedeli reagovať na otázky pani lektorky, vhodne spolupracovali a slušne sa na návšteve knižnice správali.

PaedDr. Tereňová N.

„Aj učenie môže byť zábavné“

Dňa 2.3.2022 sa na II. stupni našej školy uskutočnil zábavno–vedomostný kvíz Milionár. Žiaci si tu už tradične zopakovali a následne zábavnou formou preverili vedomosti získané na vyučovaní. Pre deti boli pripravené rôzne prezentácie /Moje telo, Živá a neživá príroda,…/a zábavné úlohy. Tento rok bola vyhlásená aj súťaž „O najlepší návrh na bankovku“.

Súťažili 3 družstvá. Kvíz Milionár vyhralo 3. družstvo /žiaci 9.A a 5.A triedy/. Víťazom blahoželáme a zároveň vyjadrujeme poďakovanie všetkým zúčastneným žiakom, nakoľko nás milo prekvapili svojimi vedomosťami a aktivitou.

Mgr. Marková G., Ing. Hedvigyová A.

Lyžiarsky výcvik

V termíne od 8.02.2022 do 11.02.2022 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik žiakov druhého stupňa. Výcvik sme realizovali v lokalite Látky. Každý deň prebiehala výučba na svahu v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách. Voľný čas mimo priamej činnosti na svahu sme venovali hygiene tela a vlasov, oddychu, starostlivosti o šatstvo a výstroj, spoločenským a kreatívnym hrám a teoretickej výučbe. Hlavný cieľ kurzu – bezpečné zvládnutie upraveného lyžiarskeho svahu – bol splnený. Žiaci zvládli činnosti v súlade s výcvikovým plánom. Všetkým sa na lyžiarskom výcviku veľmi páčilo.

Mgr. Obstová E., Mgr. Peťková J., Mgr. Ivanová E.

Vôňa Vianoc

Vôňa škorice, klinčekov, medu a iných vianočných dobrôt sa niesla našou školou, keď šikovní žiaci napiekli medovníčky a uvarili super punč. A tak táto neopakovateľná vôňa a atmosféra Vianoc vyčarila úsmev na našich tvárach a pripomenula, že vianočný čas už klope na dvere. Želáme krásne Vianoce.
Mgr. Krajčiová

Mikuláš prišiel k nám

6. decembra prišiel Mikuláš a doviedol zo sebou anjela. A aj keď deti s napätím očakávali aj druhého pomocníka – čertíka, ten neprišiel. Ako nám prezradili naši hostia, tento rok ho nechali doma, pretože sa rozhodli priniesť na našu školu len dobro pre dobré deti. A tak sa postupne naši žiačikovia a pani učiteľky menili na anjelikov, ktorým sa na čele nielen rozžiarila hviezda, ale dokonca sa naučili aj lietať a potom spoločne vytvorili aj spoločného anjela, ktorý ich bude chrániť po celý rok. No a čo si takéto dobre deti zaslúžia? Určite veeeeľa sladkosti, zábavy a úsmevu.
Mgr. Krajčiová

Vianočný stromček na 1. stupni

Aké by to boli Vianoce bez vianočného stromčeka? A aký by to bol vianočný stromček v našej škole bez vianočných ozdôb, ktoré vytvorili naši žiaci? Vytvorili z dreva krásne ozdoby, ktoré rozžiaria každého, kto ide okolo stromčeka. Radosť, ktorá napĺňa ich srdcia v očakávaní Vianoc sa preniesla do ich práce a my sa už môžeme tešiť na pokojné a usmievavé Vianoce.
Kolektív I. stupňa

Výtvarná súťaž „Vianočná pohľadnica“

Ministerstvo školstva vyhlásilo druhý ročník výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica, ktorú môžu navrhnúť žiaci. O tom, ako naši žiaci snívajú o Vianociach nás presvedčili ich výtvarné práce, ktoré s radosťou a očakávaním nakreslili. Že sa naozaj podarili sa môžete pozrieť tu.
Mgr. Krajčiová, Mgr. Kováč, Mgr. Bronišová

Výtvarná súťaž „S láskou a úctou k našim starkým“

Naši skvelí maliari sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú organizoval DKÚ Banská Bystrica. Jej cieľom bolo výtvarne vyjadriť vzťah k našim starým rodičom, ktorí si zaslúžia nielen našu pomoc, ale predovšetkým úctu a pozornosť. Krásne výtvarné práce boli zaslané a my netrpezlivo čakáme na výsledky a tešíme sa, že sme dokázali nielen prekonať samých seba, ale možno takýmto spôsobom povedať starým rodičom: Ďakujeme a máme Vás radi.
Mgr. Krajčiová M.

Mediálna výchova v etickej výchove

Dňa 24.11.2021 sme realizovali so žiakmi II. stupňa projektový deň „Mediálna výchova v etickej výchove“. Hlavným cieľom bolo rozvíjať a postupne zvyšovať úroveň mediálnej gramotnosti žiakov, ich schopnosti kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť širokú škálu mediálnych obsahov a zmysluplne využívať médiá. Žiaci sa pod vedením svojich triednych učiteliek a prostredníctvom pripravených aktivít venovali kyberšikane, reklame, sociálnej reklame, vzorom z mediálneho prostredia, či vzorom zo svojho okolia. Takisto aj analýze vlastností postáv, reálneho a nereálneho obsahu v kinematografii či na internete a téme hoaxov (viac foto v galérii).

Mgr. Obstová E.

Návšteva v Ekocentre Poľana

Dňa 12.11.2021 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili zážitkových aktivít, ktoré pripravili zamestnanci Ekocentra Poľana v rámci environmentálnej výchovy. Žiaci mohli poznávať rôzne liečivé rastliny, ochutnávať bylinkové čaje, budovať bylinkový záhon z andezitových kameňov, či variť levanduľové mydlo.

Mgr. Obstová E.

Didaktické hry 

V dňoch 4.11.-5.11.2021 sme mali na našej škole Didaktické hry. Začali sa vo štvrtok 4.11. teoretickou prípravou-formou prezentácií, videí a výkladu k určeným oblastiam DH: Mimoriadne situácie – varovné signály, Zdravotná príprava, Dopravná výchova, Ochrana prírody.

Žiaci si na teoretickej príprave prostredníctvom pracovných listov zopakovali, čo si zapamätali z inštruktážnych výukových videí a prezentácií. V piatok si žiaci mohli overiť svoje vedomosti prostredníctvom praktických úloh a modelových situácií na vytýčených stanovištiach.. Ráno sme si precvičili priestorovú orientáciu, žiaci po vyznačených trasách dostali na miesto určenia – do veľkej telocvične, kde absolvovali 4 overovacie stanovištia v už spomínaných oblastiach.

Všetky stanovené ciele a úlohy sme splnili, žiaci pracovali so zanietením a zaslúžia si všetci pochvalu za vzornú disciplínu a podané výkony.

Mgr. Stehlíková V., Mgr. Nemcová B.

Navštívili sme Ekocentrum

Tešíme sa, že v tomto školskom roku sme po „covidovej prestávke“ mohli opäť nadviazať spoluprácu s Ekocentrom CHKO Poľana. Dňa 21.10. 2021 sa naši žiaci zúčastnili environmentálnych aktivít v záhradných priestoroch Ekocentra. Žiaci sa hravou formou cez vlastné aktivity dozvedeli zaujímavé informácie o našom vtáctve. Vlastnoručne si vyrobili vtáčiu búdku i pochúťky pre vtákov, ktoré následne rozvesili po stromoch pri škole. Už teraz sa deti tešia, ako si budú vtáčiky na nich v nasledujúcich dňoch pochutnávať (viac fotiek je vo fotogalérii).

Mgr. Baránková M.

Divadlo u nás v škole

24.9. k nám zavítalo na návštevu divadlo Clipperton z Banskej Bystrice so svojím ďalším predstavením Rumcajs. Vždy sa ich návšteve potešíme, pretože nás dokážu zabaviť, vyčariť úsmev, rozosmiať, spestriť deň a vyučovanie. Nebolo tomu inak ani tentokrát, predstavenie bolo milé, všetkým sa nám páčilo, za čo im srdečne ďakujeme a prajeme im nech sa im darí aj naďalej tvoriť.

Účelové cvičenie

Dňa 13.9. a 14.9.2021 sa na druhom stupni ŠZŠ vo Zvolene uskutočnilo účelové cvičenie. Cvičenia sa zúčastnili žiaci 5.-9. ročníka a variantu B.  V priebehu prvého dňa prebiehala teoretická príprava a v priebehu druhého dňa praktické aktivity. Realizácia prebiehala na Pustom Hrade. Cieľom účelového cvičenia bolo preveriť vedomosti a praktické návyky žiakov získané pri výuke učiva OČAP (ochrana človeka a prírody) v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí.