AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE

Národný projekt – Aktivizujúce metódy vo výchove je projekt, do ktorého sa naša škola zapojila v októbri 2013. Účelom projektu je skvalitnenie vzdelávania pedagógov a odborných zamestnancov v oblasti výchovy, pričom sa špecializuje na profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich metód vo výchove ako nástroja na eliminovanie výchovných problémov, formovanie základných hodnotových systémov a zvyšovanie mediálnej gramotnosti a to nielen v reálnom prostredí ale i v spojení s novými informačnými technológiami.  Je zameraný na 4 hlavné oblasti výchovy, a to etická výchova, zdravotná výchova, dopravná a mediálna výchova.

Cieľom projektu je :

  • inovovať profesijné kompetencie formou zdokonaľovania zručností, schopností,

vedomostí zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania a výchovy

  • naučiť jeho účastníkov pracovať so základnými technológiami, ktoré deti milujú,
  • byť atraktívnym vyučujúcim a adekvátnym partnerom digitálne zdatnej mládeže,
  • interaktívne využívať získané edukačné balíčky obsahujúce špeciálne audiovizuálne obsahy, filmy z domácej produkcie a interaktívne digitálne pomôcky, kreatívne  audiovizuálne zadania a pracovné listy v elektronickej podobe
  • a v neposlednom rade naučiť pedagógov povyšovať dôležité obsahy na zaujímavé.

 

Naša škola doposiaľ z tohto projektu získala benefity v podobe interaktívnej tabule Hitachi StarBoard vrátane príslušenstva, (projektoru, notebooku), ktorá sa už plne využíva  v edukačnom procese. Prostredníctvom tejto tabule môžu vyučujúci žiakov lepšie motivovať, vizualizovať rôzne modelové situácie v rámci aktivizujúcich metód, čím sa docieli zapojenie viacerých zmyslov. Vizualizácia sprostredkovaných informácií alebo zážitkov má výrazný vplyv na ich zapamätateľnosť a ich trvácnosť.

3 pedagógovia našej školy (Mgr. Sklienková, Mgr. Stehlíková, Mgr. Szúdorová) sa zúčastnili v období jún-september 2015 kontinuálneho vzdelávania, na základe ktorého nadobudli kľúčové kompetencie pre impementovanie aktivizujúcich metód vo výchove. Naučili sa intenzívne rozvíjať kľúčové kompetencie, medzi ktoré patrí:

nadväzovanie kvalitných vzťahov, schopnosť kooperovať, schopnosť zvládnuť a riešiť konflikty, schopnosť používať jazyk, symboly a text interaktívne, schopnosť používať vedomosti a informácie interaktívne a schopnosť používať technológie interaktívne.

Po ukončení vzdelávania vybraných pedagógov sme získali ďalšie benefity v podobe troch edukačných balíčkov (IDP pre MŠ, IDP pre ZŠ a IDP pre ŠKD), s ktorými môžeme aktívne pracovať.