Národný projekt – Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (projekt Digiškola) je projekt, do ktorého sa naša škola prihlásila v januári 2014. Hlavnou motiváciou k zapojeniu sa do projektu nás viedla skutočnosť, že sme školou, ktorá vzdeláva a vychováva žiakov s mentálnym  a viacnásobným postihnutím. Možnosti vzdelávania týchto žiakov sú značne obmedzené a opierajú sa prevažne o materiálno-technické pomôcky a prostriedky. Našou snahou je skvalitňovať a modernizovať vyučovací proces prostredníctvom novodobých a narastajúcich trendov a hľadať spôsoby, ako čo najlepšie sprostredkovať vedomosti každému žiakovi podľa jeho možnosti a schopnosti. Práve zdokonaľovanie sa digitálnych technológií, foriem digitálnej komunikácie a množstvo používaných interaktívnych digitálnych prvkov otvárajú nové možnosti práce aj s touto kategóriou žiakov. Väčšina našich žiakov pochádza aj zo sociálne znevýhodneného prostredia a v takomto prostredí nemajú možnosti spoznať a využívať modernú technológiu. Kvalita života týchto žiakov nie je jednoduchá a nové formy školskej práce im môžu byť len prospešné.

Najvýznamnejšími prínosmi projektu sú:

  • aktívne používanie a lepšia dostupnosť digitálnych technológií,
  • rozšírenie ponuky digitálnych vzdelávacích obsahov vytváraných na báze a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Naša škola z tohto projektu získala nasledovné benefity:

  • Interaktívna tabuľa značky QOMO s príslušenstvom
  • Notebook značky Lenovo
  • 20 ks tabletov značky Samsung.

Získaná technika sa už od septembra 2014 začala využívať v edukačnom procese a vyučujúci sa snažia orientovať svoje prípravy na vyučovacie hodiny tak, aby zmysluplne a plnohodnotne dokázali využiť dostupnú technológiu a postupne sa napĺňali aktivity, ku ktorým sme sa ako škola v projekte zaviazali.