OZNAM

K 31.12.2022 naše CŠPP skončilo svoju činnosť pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím – tzv. transformáciou poradenských zariadení. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva sa na základe platnej školskej legislatívy spája od 1.1.2023 s Centrom  pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zvolen a jeho novým názvom je Centrum poradenstva a prevencie Zvolen (CPP).

Sídlo tohto elokovaného pracoviska ostáva aj naďalej na adrese Sokolská 109, Zvolen

Kontakt: telefón – 045/5459387

email – cppzvolen@gmail.com

KLIENTI centra: 

sú deti a žiaci so zdravotným postihnutím, t. j. s:

mentálnym postihnutím

– sluchovým postihnutím

– zrakovým postihnutím

– telesným postihnutím

– narušenou komunikačnou schopnosťou

– autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami

– viacnásobným postihnutím

Z hľadiska vzdelávania sú to deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Zamestnanci:

Mgr. Alica Č I A M P O R O V Á, vedúca CŠPP, psychologička

zameranie: – psychodiagnostika

– poradenstvo pre školy a školské zariadenia

Mgr. Tatiana K O H Ú T I K O V Á, špeciálna pedagogička

zameranie: – telesné postihnutie

– chorí a zdravotne oslabení

– viacnásobné postihnutie

– poradenstvo pre ZŠ

– pokračujúca ambulantná starostlivosť

Mgr. Katarína T U H Á R S K A, sociálna a špeciálna pedagogička

zameranie:   – ranný a predškolský vek

– poradenstvo pre MŠ

– mentálne postihnutie

– zrakové postihnutie

– pokračujúca ambulantná starostlivosť

Mgr. Alena V I K T O R Í N O V Á, špeciálna pedagogička

zameranie:  – vývinové poruchy učenia

– poruchy pozornosti a aktivity

– mentálne postihnutie

– poradenstvo pre SŠ

– pokračujúca ambulantná starostlivosť

Mgr. Adriana I L E Č K O V Á, špeciálna pedagogička

zameranie:  – narušená komunikačná schopnosť

– autizmus a iné pervazívne vývinové poruchy

– mentálne postihnutie

– pokračujúca ambulantná starostlivosť

Mgr. Martina Ď A R M A T I O V Á, sociálna pedagogička

zameranie:  – evidencia a správa klientely

– anamnestické zisťovanie

– sociálna diagnosti

– sociálno-právne poradenstvo

– pokračujúca ambulantná starostlivosť

Mgr. Ivana K U Č E R O V Á, špeciálna pedagogička

zameranie:   – narušená komunikačná schopnosť

– pokračujúca ambulantná starostlivosť

HLAVNÉ ČINNOSTI

komplexná špeciálnopedagogická činnosť, psychologická, diagnostická, poradenská, rehabilitačná, preventívna, metodická, výchovno-vzdelávacia a iná odborná činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnúť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu

– spolupráca so zákonnými zástupcami klientov a ďalšími fyzickými osobami, ktoré sa na ich výchove a vzdelávaní podieľajú

– vyhľadávanie a vedenie evidencie detí a žiakov so zdravotným postihnutím

– poradenstvo pri zabezpečovaní kompenzačných, reedukačných a špeciálnych učebných pomôcok podľa individuálnych potrieb klientov

– poskytovanie ambulantnej poradenskej činnosti pre klientov v rodine, v škole alebo školskom zariadení vrátane poskytovania odbornej pomoci deťom a pedagogickým zamestnancom, terénnym špeciálnym pedagógom

 

PONUKA METODICKÝCH A VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ

z oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným postihnutím určená školám v okresoch Zvolen a Krupina

Keďže si myslíme, že by tieto témy mohli osloviť širšie spektrum pedagogických a odborných zamestnancov, ponúkame Vám možnosť uskutočniť prednášku či seminár priamo na vašej škole.

Môžete si vybrať z nasledovných tém, prípadne nás požiadať aj o inú tému, takpovediac „šitú na mieru“ podmienkam Vašej školy:

1. Rizikové dieťa v predškolskom veku

2. Vypracovávanie IVVP v podmienkach MŠ so zameraním na jenotlivé postihnutia.

3. Školská spôsobilosť detí so zdravotným postihnutím.

4. Vypracovávanie IVVP v podmienkach ZŠ.

5. Profesijná orientácia a možnosti vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím na SŠ.

6. Legislatíva k vzdelávaniu, hodnoteniu a klasifikácii detí a žiakov so zdravotným postihnutím.

7. Tematické prednášky k jednotlivým typom zdravotných postihnutí (mentálne, zrakové, sluchové, telesné, narušená komunikačná schopnosť, autizmus alebo iné pervazívne vývinové poruchy, viacnásobné postihnutie) alebo ku konkrétnym diagnózam.