INFORMÁCIE O NÁS

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť Špeciálnej základnej školy vo Zvolene (CŠPP ako súčasť ŠZŠ)

– je školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie

– zriaďovateľom je Okresný úrad v Banskej Bystrici

– okruh vykonávaných činností špecifikuje § 133 ods.1-6 zákona č. 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

– spôsob jeho organizácie, personálneho a materiálno-technického zabezpečenia upravuje Vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z.z. zo 6. augusta 2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie

 

KONTAKT

Adresa: Sokolská 109, Zvolen

Telefón: 045/5459387, mobil: 0908 963673

e-mail: csppzv@gmail.com

 

NAŠI KLIENTI

sú deti a žiaci so zdravotným postihnutím, t.j s:

mentálnym postihnutím

– sluchovým postihnutím

– zrakovým postihnutím

– telesným postihnutím

– narušenou komunikačnou schopnosťou

– autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami

– viacnásobným postihnutím

Z hľadiska vzdelávania sú to deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

NÁŠ TÍM

Mgr. Ivan K R I V O Š Í K

riaditeľ ŠZŠ a CŠPP ako súčasti ŠZŠ

 

Mgr. Alica Č I A M P O R O V Á

vedúca CŠPP ako súčasti ŠZŠ, psychologička

zameranie:

– psychodiagnostika

– poradenstvo pre školy a školské zariadenia

Mgr. Tatiana K O H Ú T I K O V Á

špeciálna pedagogička

zameranie:

– telesné postihnutie

– chorí a zdravotne oslabení

– viacnásobné postihnutie

– poradenstvo pre ZŠ

– pokračujúca ambulantná starostlivosť

Mgr. Katarína T U H Á R S K A

sociálna a špeciálna pedagogička

zameranie:

– ranný a predškolský vek

– poradenstvo pre MŠ

– mentálne postihnutie

– zrakové postihnutie

– pokračujúca ambulantná starostlivosť

Mgr. Alena V I K T O R Í N O V Á

špeciálna pedagogička

zameranie:

– vývinové poruchy učenia

– poruchy pozornosti a aktivity

– mentálne postihnutie

– poradenstvo pre SŠ

– pokračujúca ambulantná starostlivosť

Mgr. Adriana I L E Č K O V Á

špeciálna pedagogička

zameranie:

– narušená komunikačná schopnosť

– autizmus a iné pervazívne vývinové poruchy

– mentálne postihnutie

– pokračujúca ambulantná starostlivosť

Mgr. Martina Ď A R M A T I O V Á

sociálna pedagogička

zameranie:

– evidencia a správa klientely

– anamnestické zisťovanie

– sociálna diagnostika

– sociálno-právne poradenstvo

– pokračujúca ambulantná starostlivosť

Mgr. Juliána K O V Á Č O V Á

špeciálna pedagogička

zameranie:

– narušená komunikačná schopnosť

– pokračujúca ambulantná starostlivosť

HLAVNÉ ČINNOSTI

komplexná špeciálnopedagogická činnosť, psychologická, diagnostická, poradenská, rehabilitačná, preventívna, metodická, výchovno-vzdelávacia a iná odborná činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnúť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu

– spolupráca so zákonnými zástupcami klientov a ďalšími fyzickými osobami, ktoré sa na ich výchove a vzdelávaní podieľajú

– vyhľadávanie a vedenie evidencie detí a žiakov so zdravotným postihnutím

– poradenstvo pri zabezpečovaní kompenzačných, reedukačných a špeciálnych učebných pomôcok podľa individuálnych potrieb klientov

– poskytovanie ambulantnej poradenskej činnosti pre klientov v rodine, v škole alebo školskom zariadení vrátane poskytovania odbornej pomoci deťom a pedagogickým zamestnancom, terénnym špeciálnym pedagógom

 

PONUKA METODICKÝCH A VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ

z oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným postihnutím určená školám v okresoch Zvolen a Krupina

Keďže si myslíme, že by tieto témy mohli osloviť širšie spektrum pedagogických a odborných zamestnancov, ponúkame Vám možnosť uskutočniť prednášku či seminár priamo na vašej škole.

Môžete si vybrať z nasledovných tém, prípadne nás požiadať aj o inú tému, takpovediac „šitú na mieru“ podmienkam Vašej školy:

1. Rizikové dieťa v predškolskom veku

2. Vypracovávanie IVVP v podmienkach MŠ so zameraním na jenotlivé postihnutia.

3. Školská spôsobilosť detí so zdravotným postihnutím.

4. Vypracovávanie IVVP v podmienkach ZŠ.

5. Profesijná orientácia a možnosti vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím na SŠ.

6. Legislatíva k vzdelávaniu, hodnoteniu a klasifikácii detí a žiakov so zdravotným postihnutím.

7. Tematické prednášky k jednotlivým typom zdravotných postihnutí (mentálne, zrakové, sluchové, telesné, narušená komunikačná schopnosť, autizmus alebo iné pervazívne vývinové poruchy, viacnásobné postihnutie) alebo ku konkrétnym diagnózam.