Rada školy pri Špeciálnej základnej škole bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rada školy pri ŠZŠ má 11 členov a pracuje od 27.10.2020 v tomto zložení:

PaedDr. Natália Tereňová – predseda /delegovaná za pedagogických zamestnancov/

Mgr. Gabriela Marková – podpredseda /delegovaná za pedagogických zamestnancov/

Anna Vakaráčová – členka RŠ /delegovaná za nepedagogických zamestnancov/

Cristina Pieroni – členka RŠ /delegovaná za rodičov/

Ing. Dária Böhmerová – členka RŠ /delegovaná za rodičov/

Miroslava Rigová – členka RŠ /delegovaná za rodičov/

Marcela Berkyová – členka RŠ /delegovaná za rodičov/

Mgr. Lucia Šebeňová – členka RŠ /delegovaná za zriaďovateľa/

Mgr. Ľudmila Očenášová – členka RŠ /delegovaná za zriaďovateľa/

Mgr. Ingrid Cibuľová – členka RŠ /delegovaná za zriaďovateľa/

Mgr. Eva Lichá – členka RŠ /delegovaná za zriaďovateľa/