Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023

Správa o hospodárení ŠZŠ Zvolen za rok 2022