V dňoch 15.8. – 19.8.2022 absolvovali naši dvaja pedagógovia (Mgr. E. Ivanová, Mgr. J. Sklienková) poslednú mobilitu projektu, ktorou bol štruktúrovaný kurz Špeciálne potreby detí. Tento kurz mala v ponuke vzdelávacia agentúra ITC International training center s.r.o. z Prahy, kde sa aj konal.

Počas kurzu sme sa zaoberali tematickými modulmi, ktoré smerovali k zlepšeniu teoretických a odborných vedomostí a schopností v práci so žiakmi so ŠVVP. Kurz bol plný podporných aktivít a školitelia mali pripravený pestrý súbor praktických ukážok. Diskutovali sme o výhodách a nevýhodách inklúzie a integrácie, novodobých trendoch v prijímaní žiakov do škôl, o platných legislatívnych východiskách.

Prostredníctvom kurzu sme sa naučili lepšie chápať pedagogiky presadzujúce podporu detí a žiakov so ŠVVP, rozvíjali schopnosti v identifikovaní rizikových faktorov a rôznych typov bariér v napredovaní jedincov so špeciálnymi potrebami, zoznámili sme sa s inovačnými intervenčnými aktivitami a pod.

Stretnutím sa s kolegami z iných krajín a škôl, ktorí boli tiež účastníkmi tohto kurzu a výmenou vzájomných skúseností sme si zlepšili nielen svoje jazykové kompetencie, ale tiež sociálne a kultúrne. Vďaka získaným materiálom a ukážkam inovačných metód práce môžeme začleniť do praxe a šíriť ďalej odporúčané a osvedčené formy práce, aktivity, ktoré majú za cieľ viesť žiakov s mentálnym postihnutím k úspechu a prispieť k ich plnohodnotnému začleňovaniu sa do života spoločnosti.

Nechýbala ani zaujímavá prehliadka mesta Praha so sprievodcom, ktorá bola príjemným spestrením týždňového programu a cielene plnila svoj účel multikultúrneho rozvoja účastníkov.

Aj na tejto mobilite sme nadviazali nové kontakty a rozšírili tak sieť pre budúcu možnú spoluprácu v ďalších Erasmus projektoch.