Zámerom tohto projektu je formou rovesníckeho vzdelávania v mimoškolskom vzdelávacom
doučovacom programe, ktorý realizuje Quo Vadis, o.z. v spolupráci s našou
školou už dlhodobo, podporiť u detí MRK (Pustý hrad Zvolen) dostupnosť k digitálnym
technológiám, zvyšovať ich digitálnu gramotnosť a zlepšiť ich východiskovú situáciu pre
ďalšie vzdelávanie či odbornú prípravu. Prostredníctvom DIGI vzdelávania sa chceme
zameriavať na témy súvisiace s rozvojom ich rómskej identity a kultúrnych hodnôt.
Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie odborných lektorov, ktorí realizujú
vzdelávacie aktivity projektu – odborné školenia, tréningy pre rovesnícky tím a účastníkov
programu, na nákup digitálneho zariadenia a licencií pre účely digitálneho vzdelávania
v programe.
Prepájaním neformálnych – zážitkových vzdelávacích prístupov s formálnou stránkou učenia
pri tvorbe tematických prezentácií o rómskej kultúre, Rómoch v našom regióne si svoje
digitálne kompetencie nielen zlepšujú, ale tento model nám zabezpečí udržateľnosť projektu,
predovšetkým však zlepšovanie študijných výsledkov cieľovej skupiny a zvyšovanie
povedomia o ich menšine.
Výstupom projektu bude spoločne vytvorená digitálna prezentácia „Rómovia v našom
regióne“ (odprezentovaná na Mestskej rade), ktorá rozširuje poznatky detí o vlastnej kultúre,
histórii, čím prispievame k uvedomeniu ich vlastnej identity.

Výstup z aktivity č. 1 –

Školenie a príprava rovesníckeho tímu

Výstup z aktivity č. 2 –

Rovesnícke vzdelávanie v mimoškolskom vzdelávacom programe I. fáza