Základným cieľom tohto projektu realizovaného v roku 2014 (jún-december) bolo odstránenie bariér v triede detí s individuálnym vzdelávacím programom. Trieda s IVP programom bola vybavená špeciálnymi kompenzačnýmmi pomôckami. Ich nadobudnutím sa skvalitnila a zefektívnila špeciálno-pedagogická starostlivosť v zmysle rešpektovania individuálnych špeciálno-pedagogických potrieb žiakov.

Benefity získané projektom:

  • špeciálny nábytok v hodnote 1194 eur, konkrétne:

3 ks žiackych lavíc – vysoko nastaviteľných

6 ks žiackych stoličiek vysoko nastaviteľných

3 ks kresiacich stolov vysoko nastaviteľných

1 ks sedací vak BLESS

1 ks sedací vak EUROBALL MEDIUM