Občianske združenie ERIMA vzniklo v roku 2009 registráciou na Ministerstve vnútra SR s časovo neobmedzenou dobou a to ako záujmové, dobrovoľné, neziskové združenie rodičov a priateľov Špeciálnej ZŠ vo Zvolene, cieľom ktorého je vytvárať podmienky na uspokojenie záujmov a potrieb svojich členov, najmä v oblasti výchovy a vzdelávania mentálne postihnutých detí, starostlivosti o deti z hľadiska spoločensky vhodného trávenia voľného času, vytvorením podmienok ma kreatívnu činnosť, podporu a aktívnou pomocou pre adaptáciu v spoločnosti.

Predmetom činnosti ERIMA, o. z. :

  1. výchovno-vzdelávacia činnosť (podpora a zvyšovanie úrovne vzdelávacieho procesu v Špeciálnej ZŠ na Sokolskej 111 Zvolen, podpora a zvyšovanie úrovne výchovných programov u detí s kombinovaným postihnutím, zabezpečením krúžkovej činnosti, terapeutických intervencií a poskytovanie nadštandardných služieb rodičom takýchto detí)
  2. činnosť v oblasti telesnej výchovy a športu (zabezpečenie podmienok pre účasť žiakov na telovýchovných a športových súťažiach, programovanie vlastnej činnosti telesnej a športovej výchovy a rekreačnej turistiky)
  3. ďalšia činnosť (získavanie finančných a materiálnych prostriedkov od fyzických osôb i právnických osôb za účelom podpory predmetu činnosti združenia, vytváranie ekonomických, materiálno-technických, personálnych, sociálnych a iných podmienok na činnosť združenia ako celku i jeho členov).

Zásady hospodárenia:

Majetok združenia tvoria prevažne členské príspevky ako aj dary, dotácie a príspevky FO i PO. Finančné prostriedky využívame v zmysle stanov občianskeho združenia prevažne na rôzne výlety, športové súťaže, nákup rôznych pomôcok, potrieb pre žiakov ŠZŠ Zvolen…