ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA V NOVOM ŠK. ROKU

Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Krivošík

Zástupkyňa RŠ pre 1. stupeň: Mgr. Jana Sklienková

Zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň: Mgr. Erika Ivanová

V tomto školskom roku otvárame 16 tried a 1 oddelenie Školského klubu detí.

TRIEDY A TRIEDNI UČITELIA:

1.A – Mgr. Viera Stehlíková

2.A – Mgr. Margaréta Vojtková

3.A – Mgr. Drahoslava Pavlíková

4.A – Mgr. Monika Baránková

5.A – Ing. Adriana Hedvigyová

6.A – PaedDr. Natália Tereňová

7.A – Mgr. Katarína Jasová

8.A – Mgr. Janka Peťková

9.A – Mgr. Elena Obstová

IVP trieda – Mgr. Adriana Ilečková

TVP 1 trieda – Mgr. Lenka Kubišová

TVP 2 trieda – Mgr. Anna Bronišová

TVP 3 trieda – Mgr. Mária Krajčiová

TVP 4 trieda – Mgr. Božena Nemcová

B-variant trieda – Mgr. Gabriela Marková

C-variant trieda – Mgr. Alexandra Požgajová

 

učitelia bez triednictva : Ing. Monika Kušnírová, Mgr. Róbert Kováč

asistentky učiteľov:

Mgr. Andrea Fíziková, Mgr. Zuzana Melicherčíková, Bc. Renata Jakubíková, Mgr. Mária Jamrišková

Mgr. Andrea Fraňová, Mgr. Miroslava Hajšeľová (v IVP triede v DSS Symbia)

Mgr. Martina Martečíková (v triede C-variantu v DSS Symbia)

Školský klub detí – Mgr. Gabriela Marková

Školský psychológ: Mgr. Ivana Kučerová (t. č. na materskej dovolenke)

 

PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI:

Hospodárka: p. Irena Drugdová

Účtovníčka: p. Jarmila Siváková

Školník: p. Štefan Hybský

Upratovačky: p. Anna Vakaračová, p. Elena Kvietková, p. Simona Cibuľová, p. Viera Trnková

 

PREHĽAD KARIÉROVÝCH POZÍCIÍ:

Výchovný poradca/koordinátor prevencie: Mgr. Janka Peťková

Vedúca metodického združenia: Mgr. Monika Baránková

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Elena Obstová

 

PREHĽAD PRIDELENÝCH ÚLOH:

Správca webstránky školy: Mgr. Jana Sklienková

Školská knižnica: Mgr. Andrea Fíziková

Školský pozemok: Mgr. Róbert Kováč, Ing. Adriana Hedvigyová

Školská kronika: Mgr. Zuzana Melicherčíková

Učebnicový fond: Mgr. Elena Obstová, Mgr. Drahoslava Pavlíková

Sklad učebných pomôcok, metodických príručiek: Mgr. Margaréta Vojtková

Zástupca zamestnancov ZOOZ: Mgr. Viera Stehlíková