Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť podmienky na škole a procesy učenia sa darovaním 2 % z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie ERIMA pri Špeciálnej základnej škole vo Zvolene.

Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní detí so zdravotným znevýhodnením, viacnásobným postihnutím, špeciálnymi potrebami.

Finančné prostriedky budú použité na:

  • zakúpenie kompenzačných pomôcok umožňujúcich rehabilitačné a terapeutické cvičenia detí s viacnásobným postihnutím,
  • na hry a aktivity podporujúce zážitkové učenie (návšteva farmy, zoo,…).

Ď a k u j e m e,  ž e   p o m á h a t e…

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí ste v minulom roku prispeli nášmu občianskemu združeniu ERIMA  2 % z dane.

Získané peniaze sme použili na:

– materiálne a technické vybavenie herne v bezbariérovom trakte pre vozíčkarov.

Vypísané tlačivo (viete stiahnúť pod textom) spolu s potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti od zamestnávateľa je potrebné doručiť na daňový úrad do 30.4. alebo do školy v termíne do 23.4.2021.

Mgr. Boris FIĽO, štatutárny zástupca OZ ERIMA

http://Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.

Údaje, ktoré potrebujete v tlačive uviesť:

Obchodné meno alebo názov: OZ ERIMA pri Špeciálnej základnej škole
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Sokolská  2291/111, 96261 ZVOLEN
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 42187036

Novinky

Comments are disabled.