• ČESTNÉ PREHLÁSENIE

V prvý deň obnovenej školskej výučby sprevádzajúca osoba žiaka (zákonný zástupca žiaka) odovzdá čestné prehlásenie, že žiak neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani pediater dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie.

Čestné prehlásenie sa bude predkladať aj po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni. Čestné prehlásenie buď prinesiete vypísané so sebou alebo ho vypíšete pri príchode do školy.

  • REŠPEKTOVANIE POKYNOV, ZÁKAZ VSTUPU 

Vstup rodičom a iným osobám okrem žiakov školy a zamestnancov školy je do budovy školy a jej vnútorných priestorov ZAKÁZANÝ.

Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

Žiadame o minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou. V dvojmetrových odstupoch vchádzajte do areálu školy a po uskutočnení všetkých formalít ( odovzdanie vyhlásenia, zmeranie teploty a dezinfekcia rúk žiaka ) areál opustite. Bude  zabezpečená organizácia pohybu osôb pred  vnútornými a vonkajšími priestormi tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami. Rešpektujte jej upozornenia.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  • DVE RÚŠKA

Rodič má povinnosť zabezpečiť dieťaťu dve rúška na deň, to náhradné bude mať vo vrecúšku (mikroténovom sáčku).

  • RANNÝ ZDRAVOTNÝ FILTER

Každý žiak pri vstupe do školy prejde každodenným ranným zdravotným filtrom. To znamená, každému žiakovi bude poverenými osobami odmeraná teplota bezdotykovými teplomermi, uskutoční sa dezinfekcia rúk príslušnými dezinfekčnými prostriedkami a po splnení podmienky prekrytia úst a nosa rúškom môže pokračovať do svojej triedy.

  • VHODNÉ OBLEČENIE

V priebehu dňa budeme organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku ( podľa počasia). Preto prosíme, aby žiaci chodili do školy vhodne oblečení.

  • OPATRENIA PRI PODOZRENÍ NA NÁKAZU

Ak žiak v priebehu dňa bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej miestnosti a budeme kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 bude škola informovať aj príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

  • Deti z rizikových rodín môžu nastúpiť do školského zariadenia. Je to na rozhodnutí rodičov po konzultácii s triednym učiteľom alebo vedením školy.

Novinky

Comments are disabled.