Špeciálna ZŠ ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným postihnutím.

 • Dátum nástupu /predpoklad 2.3.2020/ a platové podmienky budú zverejnené na základe usmernenia projektovej kancelárie Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“
 • Požiadavky:

  Kvalifikačné predpoklady
  (v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov)
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2020/1/20200115_5225468-2.pdf

  Zoznam požadovaných dokladov
  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
  • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č.138/2019 Z. z. (čestné prehlásenie)
  • zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z .z.
  • ovládanie štátneho jazyka

  Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s ďalšími požadovanými dokladmi
  môžete do 20.02.2020 do 17:00 hod. posielať poštou na adresu:

  Špeciálna základná škola
  Sokolská 2291/111
  960 01 ZVOLEN

  Na obálku uveďte: „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – neotvárať!

alebo elektronicky na adresu szszvolen@szszvolen.sk

 

Novinky

Comments are disabled.