Pedagogická rada sa na svojom online zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. apríla 2020 uzniesla na spôsobe a forme hodnotenia žiakov, ktoré je v súlade s usmernením ministra školstva vydaného dňa 20.4.2020 nasledovne:

žiaci vo variante A sa budú vo výchovných predmetoch (HUV, VYV, TSV, ETV/NBV), v predmetoch pracovné vyučovanie, informatika a v školských voliteľných predmetoch (OZO – Ochrana zdravia, DRA – Dramatická výchova, HRC – Hravé čítanie, MHR – Matematika hrou, PCP – Práca s počítačom, ENV – Environmentálna výchova, RCS – Rozvoj čitateľských schopností, DOV – Dopravná výchova, ROV – Rodinná výchova) hodnotiť slovom absolvoval/absolvovala,

– u žiakov prípravného a prvého ročníka variantu A sa bude záverečné hodnotenie realizovať slovným hodnotením alebo slovným komentárom,

– žiaci 2. až 9. ročníka variantu A budú v ostatných povinných predmetoch hodnotení známkou na základe portfólií žiakov,

žiaci vo variante B budú vo výchovných predmetoch (HUV, VYV, TSV, ETV/NBV), v predmetoch pracovné vyučovanie, informatika a v školských voliteľných predmetoch (ENV – Environmentálna výchova, DOV – Dopravná výchova, VHZ – Výtvarno-hudobné zručnosti, PPZ – Pracovno-pohybové zručnosti) hodnotiť slovom absolvoval/absolvovala,

– žiaci prípravného až 10. ročníka vo variante B budú v ostatných povinných predmetoch hodnotení slovným hodnotením alebo slovným komentárom na základe portfólií žiakov,

žiaci vo variante C sa budú vo všetkých predmetoch povinných aj voliteľných predmetoch hodnotiť slovom absolvoval/absolvovala.

 

 

Novinky

Comments are disabled.