V našej škole sme zrealizovali letnú školu „Planéta zážitkov“ v jednom cykle od 17.8. do 21.8.2020 s počtom detí 18 v dĺžke trvania 8hod/denne. Účastníci letnej školy sa každý deň spolu s celou posádkou vypravili na návštevu rôznych planét, ktoré im priniesli množstvo zážitkov, upevnenie priateľstiev, ale aj chuť po ďalších dobrodružstvách.

Bola zorganizovaná v spolupráci s našimi partnermi Súkromným centrom voľného času Quo vadis Zvolen, Quo vadis o.z. Zvolen a terénnym sociálnym pracovníkom. Pracovníci a dobrovoľníci partnerských organizácií boli pre našu letnú školu prínosom a obohatením, nakoľko v tematicky rôznorodých oblastiach konceptu našej školy podporili formálnu stránku učenia neformálnym spôsobom vzdelávania. Naša letná škola „Planéta zážitkov“ prebiehala ako obsahovo integrovaný tematický celok, v ktorom sa prepájali aktivity jednotlivých vzdelávacích oblastí (návštevy rôznych planét), ich obsahová stránka a jednotlivé ciele. Vzhľadom k tomu, že sa jednalo o prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, bolo nevyhnutné zabezpečiť dostatočný počet pedagógov počas jednotlivých cyklov, ktorí dokázali účastníkom letnej škole poskytnúť individuálny prístup. Deti ako účastníci letnej školy pochádzajú so sociálne znevýhodneného prostredia (segregovaná rómska komunita), prípadne z Krízového centra, z toho dôvodu sme deťom počas letnej školy zabezpečili okrem obedov a pitného režimu, ďalšie stravné jednotky (desiatu a olovrant). Zážitková forma učenia na základe prepájania aktivít jednotlivých vzdelávacích oblastí ako návštevy planét sa stretla u našich detí s priaznivou odozvou. Každý deň sa tešili na nové „planétové zážitky“, ktoré im priniesli možnosť aktívnej účasti na „živote planét“ : Planéta prírody – deťom zážitkovou formou priniesla rozvoj prírodovednej gramotnosti, Eko-hry, poznávacie vychádzky do blízkeho okolia, vytvorenie malého náučného chodníka v ovocnom sade – exteriéri školy. Planéta tvorivosti – deťom priniesla rozvoj individuálnej kreativity a esteticko-umeleckého vnímania, tanečnú školu príbehov. Planéta informácií – deťom priniesla zážitkovou formou rozvoj matematickej a informačnej gramotnosti, rozvoj hodnotovej výchovy, modelovú situáciu na riešenie komunitného problému. Planéta tímovej spolupráce – deťom priniesla rozvoj sociálnych kompetencií na základe tímovej spolupráce pri spoločnom riešení úloh a indícií pri dobíjaní Pevnosti zážitok. Planéta pohybu – deťom priniesla množstvo pohybových aktivít v interiéri a v exteriéri školy, ale predovšetkým najkrajšiu časť letnej školy – výlet vláčikom na lanovú dráhu do obce Stožok, spojenú s opekačkou. Možnosť zapojiť sa do projektu letnej školy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu vnímame ako prínos nielen pre deti a pedagógov ako účastníkov v projekte, ale aj pre našu celú školu. Jej zorganizovaním sme výrazne prispeli k stabilizácii vzdelávania v našom školskom prostredí.

Novinky

Comments are disabled.