Riaditeľstvo Špeciálnej základnej školy oznamuje, že otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 o 8:00 hod. podľa nasledovných pokynov:

Škola neorganizuje hromadné slávnostné otvorenie školského roka.

Otvorenie šk. roka bude prebiehať individuálne v triedach v sprievode zákonného zástupcu alebo v prípade starších žiakov bez sprievodu zákonných zástupcov.

V triedach sa uskutočnia triednické schôdzky, na ktorých žiaci, resp. ich zákonní zástupcovia dostanú od svojich triednych učiteľov všetky dôležité informácie a pokyny k novému školskému roku.

Účasť na vyučovaní v škole je pre všetkých žiakov povinná.

Žiaci ako aj ich zákonní zástupcovia sú povinní odovzdať učiteľom vyplnené podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu a Zdravotný dotazník (je možné si ho stiahnúť pod textom) a sú povinní dodržiavať epidemiologické a hygienické opatrenia súvisiace s COVID 19.

V prvý školský deň nebude obed ani prevádzka ŠKD. Predpokladaný čas ukončenia vyučovania je 9,30 hod.

Príchod žiakov do školy od 3. 9. 2020 je do 7,40 hod. Vyučovanie sa začína o 7,45 hod.

Pri vstupe do školy sa bude vykonávať ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk).

Zákonný zástupca vstupuje do školy len v nevyhnutných prípadoch a so súhlasom dozor konajúceho pedagóga.

Tešíme sa na Vás.  Kolektív zamestnancov školy.

Vyhlásenie_zákonného_zástupcu.pdf

Vyhlásenie_zákonného_zástupcu.docx

Zdravotný dotazník.pdf

Zdravotný dotazník.docx

Ďalšie podrobnejšie informácie k prevádzke a vnútornému režimu školy na šk. rok 2020/2021 ako aj podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov si môžete prečítať v nasledovných prílohách.

Semafor.pdf

Podmienky_vstupu_do_školy.pdf

Novinky

Comments are disabled.