Riaditeľstvo ŠZŠ hľadá kvalifikovanú osobu na pracovnú pozíciu učiteľ (zástup na rodičovskej dovolenke) s nástupom od 1.9.2023

 • Požiadavky:

  Kvalifikačné predpoklady
  (v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov)

  Zoznam požadovaných dokladov
  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
  • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č.138/2019 Z. z. (čestné prehlásenie)
  • zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z .z.
  • ovládanie štátneho jazyka

  Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s ďalšími požadovanými dokladmi
  môžete do 18.08.2023 posielať poštou na adresu:

  Špeciálna základná škola
  Sokolská 2291/111
  960 01 ZVOLEN

alebo elektronicky na adresu specialnazv@gmail.com

Novinky

Comments are disabled.