Na našej škole v spolupráci s CPPPaP p. Šimšálekovou J. a výchovnou poradkyňou p. Peťkovou J., ostatnými vyučujúcimi sme sa zamerali na Preventívny program KOZMO a jeho dobrodružstvá

Je zameraný na rozvoj emocionálnej inteligencie, prosociálneho správania, spolupráce a empatie detí. Vďaka preventívnemu programu KOZMO a jeho dobrodružstvám budú mať deti do budúcna vybudovaný hodnotovo-vedomostný základ, ktorý im pomôže rozhodnúť sa konať pri strete s násilím.

Je koncipovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a Štátnym vzdelávacím programom pre primárne vzdelávanie.

Celý program je budovaný na filozofii nenásilnej komunikácie, ktorá nikomu neubližuje, neškatuľkuje, nestavia do roly obete ani agresora.

Špecificky sa preventívny program zameriava na problémy vyčleňovania, posmievania sa a fyzického ubližovania. Jednotlivé témy prinášajú pozitívny spôsob poznania vlastných emócií, stimulujú adekvátne správanie v konkrétnych situáciách.

Pretavenie negatívnych tém do pozitívnych preventívny program dosahuje zážitkovými aktivitami, ktoré sú zamerané na spoluprácu, inklúziu, empatiu a toleranciu k inakosti.
Súčasťou metodiky k preventívnemu programu sú aj unikátne pomôcky z KOZMO boxu – krátke animované videá, rozprávková knižka, KOZMO, KOZMO plán, KOZMO pumpa a mnoho ďalších.

Foto viď v galérii.

Novinky

Comments are disabled.