Nachádzate sa tu

Projekty

V tejto časti internetovej stránky získate komplexné informácie o jednotlivých projektoch do ktorých škola je, alebo bola v minulosti zapojená.


Najskôr čitateľov informujeme o našich skromných víziách, týkajúcich sa budúcnosti špeciálnej základnej školy.

V súčasnosti je škola zapojená do 5 aktívnych projektov, z toho do 2 edukačných projektov (Elektronizácia vzdelávacieho systému, Aktivizujúce metódy vo výchove), 2 všeobecne prospešných projektov (dobrovoľnícka služba, Rekonštrukcia školy) a 1 projektu určeného pre skvalitnenie poskytovania služieb v rámci CŠPP pri ŠZŠ vo Zvolene (Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí).

V kalendárnom roku 2013 došlo v rámci operačného programu Vzdelávanie k podpísaniu Zmluvy o podmienkach spolupráce pri realizácii národného projektu medzi VÚDPaP a ŠZŠ Zvolen, v dôsledku čoho sa začal v škole realizovať projekt s názvom Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. Na projekte budú aktívne participovať odborní zamestnanci Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré je organizačnou zložkou ŠZŠ. Národný projekt je spolufinancovaný zo Štrukturálnych fondov Európskej únie (Európsky sociálny fond), z operačného programu Vzdelávanie. Odborní zamestnanci CŠPP pri ŠZŠ sa na základe tejto zmluvy budú zúčastňovať na vzdelávacích a iných poradenských, či vedecko-výskumných aktivitách projektu. Poskytovateľ projektu (VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie) okrem iného zabezpečí bezplatné zaškolenie odborných zamestnancov CŠPP v oblasti využívania diagnostických a edukačných balíčkov, metodických nástrojov v poradenskej praxi.


Pre skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu pripravila škola projekt s názvom Podpora sociálnej inklúzie MRK– vzdelávanie pre všetkých, ktorý v škole prebiehal od 01.02.2010 do 31.12.2012. Projekt bol určený predovšetkým pre rómskych žiakov pochádzajúcich z MRK. Bližšie informácie.

Prajeme Vám príjemné čítanie.
Vytvoril: Web by Ado 2014-2019 Copyright ®