„Na krídlach farieb a hudby“

Podstatou projektu bolo vytvoriť inovatívne prostredie umožňujúce realizovanie muzikoterapie a arteterapie, ktoré majú liečebno-výchovné účinky. V rámci aktívnej a pasívnej muzikoterapie a arteterapie cez akcetpujúci prístup a vytvorenie priateľského poľa „tu a teraz“ dochádza u žiakov k somato-emocionálnemu uvoľneniu. Muzikoterapeutické aktivity spoločne s artetarapiou sa využívajú každodenne v rámci vyučovacích hodín – HUV, VYV, TSV, dramtickej výchove, pri čítaní a pod.

Finančné prostriedky, ktoré nám vo výške 1 253 eur poskytla nadácia Volkswagen Slovakia sme použili na nákup hudobných nástrojov, senzorických a vizuálnych pomôcok, sady výtvarných pomôcok a záťažovej prikrývky.

Zakúpené pomôcky nám budú slúžiť nasledovne:

– hudobné nástroje – realizácia pasívnej a aktívnej muzikoterapie – vytvorenie príjemného prostredia, dosiahnutie somato-emocionálneho uvoľnenia u žiakov,

– senzorické a vizuálne pomôcky – rozvíjanie individuálnych potrieb žiakov, poskytovanie neobvyklých zmyslových zážitkov, ktoré im tieto pomôcky ponúkajú cez svet dotykov, svetla, farieb, hmatu, tvarov,

– výtvarné pomôcky – rozvíjanie jemnej motoriky, fantázie, predstavivosti, nácviku pracovných zručností, redukcie a zvýšeniu tolerancie voči stresu,

– záťažová prikrývka – zbavenie sa konštantného napätia svalov, redukcia agresívneho správania